Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website webwerkers.nl is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

WEBWERKERS is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van WEBWERKERS.

© 2005 - 2012 Webwerkers, alle rechten voorbehouden.

Privacy reglement

1. Toepasbaarheid van dit document
Door gebruik te maken van onze diensten of onze website, stemt u toe dat het verzamelen en gebruiken van uw gegevens onderworpen is aan de richtlijnen in dit document. Mochten wij ons privacy reglement wijzigen, zullen deze wijzigingen in dit document gemaakt worden, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij met uw gegevens omgaan.

2. Ingevoerde gegevens
WEBWERKERS zal de domein naam registratie gegevens, door u ingevoerd, beschikbaar stellen aan ICANN, SIDN, de registry administrators, en elke andere derde partij, als dit door ICANN, SIDN of toepasbare wetgeving nodig geacht wordt. Een gedeelte, of alle gegevens betrekking hebbende op domein naam registraties, zal openlijk ter inzage gesteld worden via zogenoemde whois service, of andere middelen nodig geacht door ICANN of toepasbare wetgeving.
Alle overige gegevens zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derden, tenzij dit geëist wordt door toepasbare wetgeving.

3. E-Mail
Alle email adressen van klanten worden bewaard door WEBWERKERS. WEBWERKERS behoud het recht deze adressen te gebruiken om berichten te verspreiden over de kwaliteit of werking van onze diensten. Deze berichten dienen een informatief karakter te hebben, en zullen mededelingen bevatten over wijzigingen, upgrades, nieuwe produkten of andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid van het internet.

4. Communicatie :
Alle communicatie, gericht aan WEBWERKERS zal worden gearchiveerd. Persoonlijke informatie gewonnen uit deze berichten zal niet worden gebruikt voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de inhoud van de communicatie.

5. Openbaar maken van gegevens:
WEBWERKERS zal persoonlijke informatie van onze klanten of website bezoekers niet openbaar maken, verkopen, of overdragen aan derden, tenzij geëist door ICANN, SIDN, toepasbare wetgeving of ordehandhavers.

6. Automatisch verzamelde gegevens
WEBWERKERS verzameld de volgende gegevens van alle bezoekers van onze website :

  • Het IP adres of de domein naam dat gebruikt wordt voor toegang tot het internet;
  • De datum en het tijdstip van uw bezoek;
  • De pagina's die u opgevraagd heeft (op onze server); en
  • Het adres van de website waar u vandaan kwam voordat u op onze site terecht kwam.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen, en worden gebruikt voor statistieke doeleinden. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor het identificeren van individuën. Tenzij anders vermeld, zullen er niet meer gegevens automatisch verzameld worden.

7. Cookies
WEBWERKERS gebruikt cookies voor het opslaan van informatie bij het bestel proces, en bij het beheren van domein namen. Als er cookies gebruikt worden, zullen deze automatisch verwijderd worden als uw browser wordt afgesloten.